هیات موسس

اعضای هيئت مؤسس حزب همبستگی ایران اسلامی

علی‌ا‌صغر احمدی، سيدمحمود ميرلوحی، غلامرضا انصاری، الياس حضرتی، قدرت‌الله نظری‌نيا،  محمدرضا راه‌چمنی ،غلام‌حيدر ابراهيم بای سلامی، سيدمحمد هاشمی، قربانعلی قندهاری، ولی‌الله توكلی.