اعضای شورای مرکزی

علیرضا   صادقی

هدایت الله جمالی پور

کریم ملک آسا

عباس میرزا ابو طالبی

ناصر پور شریفی

علی توکلی

مصطفی شریفی پور

منصور کمالی

محسن نریمان

ولی الله توکلی

محمود ابراهیمی

همایون ابوسعیدی

رسول بیات

شهامت هدایت

حسن الماسی

محمدرضا پوینده

محمد سالاری

محمدرضا  بهمنی

محمد کاظم علی حسینی

محمود کرمی

غلامعلی میر لوحی

سید معروف عابدی

علی نقی  صمدی

حمید رضا شهیدی

نادرکاووسی

احمد قاسمی

ماشالله حیدرزاده

عماد نوروز پور

حسین حسین زاده

حسین اردلان

حسن چشمی

مهرداد مسعودی