مرامنامه و اساسنامه

حزب همبستگی ایران اسلامی

مرامنامه و اساسنامه حزب همبستگی ایران اسلامی

با اعمال اصلاحات بعمل آمده در کنگره دوم حزب (مورخه 29/1/81)

 

مبانی حقوقی فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

الف)قانون اساسی :

اصل 26:احزاب ،جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ،آزادی ،وحدت اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل 168:رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می پذیرد، نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

ب)قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی که ذیلا به چند ماده از قانون مذکور اشاره می گردد:

ماده 1-حزب ،جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین شده و اهداف ،برنامه ها و رفتار آن بصورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می باشد.

ماده 6- فعالیتهای گروه ها آزاد است ،مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بند های ماده 16 این قانون نگردند.

ماده 8- به وزارت کشور اختیار داده می شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروه ها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.

ماده 10-به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیتهای گروه ها وانجام وظایف مقرر در این قانون کمیسیونی بشرح ذیل در وزارت کشور تشکیل می گردد.

1-نماینده دادستان کل کشور 2- نماینده رئیس قوه قضاییه 3- نماینده وزارت کشور 4- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 12- کمیسیون مذکور در ماده 10 موظف است به پرونده های رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتیکه پس از رسیدن نوبت ظرف 3 ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر نماید وزارت کشور موظف است پروانه در خواست شده را صادر کند.

ماده13- مرجع رسیدگی به شکایت گروه ها از کمیسیون موضوع ماده 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است.

 

مبانی حقوقی حزب همبستگی ایران اسلامی

مجوز تاسیس و پروانه اجاره فعالیت : حزب همبستگی ایران اسلامی که چند روز پس از حماسه دوم خرداد 76 توسط جمعی از افراد نقش آفرین در حماسه مذکور شکل گرفت در تاریخ 27/10/76 موفق به اخذ مجوز تاسیس حزب از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و تصویب مرامنامه و اساسنامه حزب در جلسه مورخه 30/3/77 کمیسیون مذکور گردید و پروانه اجازه فعالیت حزب را در تاریخ 20/4/77 از وزارت اخذ نمود.

 

مرامنامه و اساسنامه حزب که در مورخه 30/3/77 بتصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت های احزاب رسیده و اصلاحات لازم در آن تاریخ 2/9/78 و 29/1/81 توسط کنگره های اول و دوم حزب بعمل آمده است مبنای قانونی فعالیت حزب در سراسر کشور می باشد.

 

 

« بسم تعالی »

مرامنامه و اساسنامه حزب همبستگی ایران اسلامی

« مرامنامه حزب »

الف- بنیان های فکری و اعتقادی

1-توحید ،خدا محوری و ایمان به وحدانیت و حاکمیت لایزال خداوند بر جهان هستی.

2-اعتقاد به رسالت انبیاء الهی و دین مبین اسلام به عنوان جامعترین مکتب سازنده و رهایی بخش الهی در هدایت و رستگاری بشر.

3-اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و امامت ائمه اطهار (ع) و انتظار ظهور حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) و اصل ولایت فقسه در زمان غیبت.

4-اعتقاد به استمرار حکومت اسلامی و احترام به نو اندیشی دینی.

5-اعتقاد به انقلاب اسلامی ملت ایران و تفکیک نا پذیری دو اصل اسلامیت و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران.

6- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظهر تجلی اندیشه های امام خمینی (ره) و سند میثاق ملی.

7-اعتقاد به حق حاکمیت و مشارکت مردم در اداره کشور و تجلی مردم باوری و مردم سالاری.

8-اعتقاد به کرامت وشرافت انسانی وگسترش فضائل اخلاقی در جامعه.

9-پای بندی به رعایت حقوق عمومی و منافع ملی و گسترش عدالت در جامعه.

ب- اهداف و آرمانها: تلاش برای تحقق اهداف و آرمان ها ذیل:

1-حفظ استقلال،تمامیت ارضی،دستاورد های انقلاب اسلامی و ارزش های آن.

2-اعتلای بینش سیاسی ،فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهیهای افراد جامعه.

3-تامین و توسعه امنیت، رفاه و آزادی های قانونی افراد جامعه.

4-حفظ حرمت انسان و امنیت اندیشه جامعه.

5-حفظ حقوق عمومی و منافع ملی کشور.

6-ایجاد و گسترش فضای سالم سیاسی در کشور.

7-ایجاد توسعه همه جانبه ،متوازن و پایدار.

8-گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در جامعه.

9-حاکمیت قانون و قانونمداری و ایجاد جامعه عاری از تبعیض و حشونت و انحصار.

10- گسترش مشارکت همه جانبه و تحقق مردم سالاری در کشور.

 

 

« اساسنامه حزب »

فصل اول: کلیات:

ماده 1-نام حزب عبارت است از حزب همبستگی ایران اسلامی که از این پس در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده2- مرکز حزب در تهران به آدرس موقت خیابان نوفلو شاتو-کوچه مسعود سعد –پلاک 16- طبقه اول-می باشد.

ماده 3-محدوده فعالیت : حزب در داخل و خارج از کشور فعالیت خواهد داشت.

ماده 4- مدت فعالیت : حزب از تاریخ تاسیس 30/3/77 برای مدت نامحدود فعالیت خواهد داشت.

فصل دوم- عضویت:

ماده 5- عضو ثابت فرد متقاضی واجد شرایطی است که معتقد به مرامنامه و اساسنامه حزب بوده و صلاحیت او جهت عضویت به تایید شورای عالی حزب یا کمیته منتخب آن رسیده باشد.

تبصره : حزب می تواند افرادی را که در مواقعی با حزب همکاری می نمایند ولی به صورت رسمی به عضویت حزب در نیامده اند به عنوان همکار داشته باشد.

ماده6- شرایط عضویت :متقاضیان عضویت در حزب باید شرایط زیر را دارا باشد.

1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2-مسلمان و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

3-اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه آن.

4-نداشتن سوء شهرت.

5-قبول مرامنامه و اساسنامه.

6-داشتن دو معرف با اولویت از اعضاء حزب.

7-داشتن حداقل 15 سال سن.

تبصره:تشخیص موارد فوق جهت پذیرش اعضاء قبل از انتخاب شورای عالی بر عهده هیات موسس حزب بوده و پس از آن به عهده شورای عالی خواهد بود تا بر اساس آئین نامه ای که تهیه و تصویب می نماید عمل نماید.

ماده7-شرایط انفصال و لغو عضویت :در موارد زیر عضویت اعضاء در حزب لغو و خاتمه یافته تلقی می گردد.

الف: عدم تمایل عضو به ادامه همکاری و تسلیم استعفای کتبی.

ب: عدول از مرامنامه حزب و عدم رعایت ضوابط مقرر در اساسنامه و آئین نامه انظباطی مربوطه.

تبصره: چگونگی اجراء ماده فوق مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حزب تهیه و تصویب می گردد.

فصل سوم: ارکان و تشکیلات حزب:

ماده 8-ارکان و تشکیلات حزب عبارتند از:

1-هیات موسس 2-کنگره 3-شورای عالی 4-دبیر کل 5-هیات بازرسی

6-دفتر سیاسی 7-شاخه ها 8-کمیته ها 9-شعب 10-حوزه ها

ماده 9-هیات موسس حزب متشکل از 11 نفر بشرح زیر می باشد که برای مدت مقرر در این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

1-محمد رضا راه چمنی 2-الیاس حضرتی 3-سید محمد هاشمی

4-غلام حیدر ابراهیم بای سلامی 5-علی اصغر احمدی 6-قدرت الله نظری نیا

7-سید محمد میر لوحی 8-غلامرضا انصاری 9-محمد رضا خباز

10-قربانعلی قندهاری 11-سید ولی الله توکلی

تبصره 1:هیات موسس حزب دارای یک رئیس،یک نائب رئیس و یک منشی خواهد بود که هر 2 سال یک بار توسط اعضاء هیئت موسس با رای مخفی انتخاب می گردند.تجدید،انتخاب آنها برای سالهای بعد بلا اشکال است.

تبصره 2: جلسات هیات موسس با حضور اعضاء رسمیت پیدا می کندو تصمیمات متخذه با رای اکثریت مطلق کل اعضاء هیات موسس معتبر خواهد بود.

تبصره3: هیات موسس حزب تا پایان فعالیت سه دوره متوالی شورای عالی معتبر بوده و وظایف مقرر در این اساسنامه را بر عهده خواهد داشت.

ماده 10-هیات موسس وظایف و اختیارات زیر را دارا است.

1-تهیه و تصویب مرامنامه و اساسنامه حزب و اقدام لازم برای اخذ پروانه و ثبت آن در مراجع ذیصلاح.

2-تشکیل اولین کنگره حزب.

3-تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی و هیات بازرسی(داوری).

4-تفسیر مرامنامه و اساسنامه در مواقعی که دیگر ارکان و تشکیلات حزب در خواست نموده باشند.

5-اخذ تصمیم مقتضی در رابطه با انحلال دائمی و یا تعطیلی موقت فعالیتهای حزب.

6-انجام سایر وظایف و اختیارات هیات موسس پس از انقضای مدت فعالیتش به کمیته حداقل 7 نفره ای که از سوی کنگره انتخاب می گردد محول خواهد شد.

تبصره 1:کلیه وظایف و اختیارات هیات موسس پس از انقضای مدت فعالیتش به کمیته حداقل 7 نفره ای که از سوی کنگره انتخاب می گردد محول خواهد شد.

تبصره 2:هیات موسس تا تشکیل اولین کنگره و انتخاب و شروع به کار رسمی شورای عالی،در حکم شورای عالی موقت حزب بوده و کلیه وظایف و اختیارات آن را حداکثر تا دو سال بر عهده خواهد داشت.

ماده11-اولین کنگره حزب متشکل از کلیه اعضاءثابت خواهد بود که بنا به دعوت هیات موسس در مرکز تشکیل می گردد.

تبصره1:کنگره های بعدی حزب متشکل از اعضا زیر خواهند بود که بنا به دعوت شورای عالی تشکیل می گردد.

1-اعضاء شورای اسلامی

2-اعضاء هیات بازرسی(داوری)

3-اعضاء شورای کمیته ها و مسئولین شاخه های حزب در دفتر مرکزی.

4-مسئولین شعب حزب

5-1 تا 3 نفر از هر حوزه حزبی

6-نمایندگان عضو فراکسیون حزب در مجلس شورای اسلامی

تبصره 2:کنگره عادی سالی یکبار تشکیل می گردد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء حزب رسمیت یافته و مصوبات آن با ای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 3:جلسات فوق العاده کنگره بنا به در خواست یک دوم اعضاء شورای عالی و یک دوم هیات موسس یا یک سوم اعضاء حزب تشکیل می گرددو تصمیمات متخذه در آن با رای اکثریت مطلق اعضاء جلسه رسمی کنگره معتبر خواهد بود.

تبصره 4:جلسات عادی کنگره بایستی حداقل 20 روز قبل و جلسات فوق العاده کنگره باید حداقل 7 روز قبل از طریق جراید و یا کتبی به اطلاع اعضاء حزب از طریق آخرین آدرسی که اعضاء به دفتر مرکزی اعلام نموده اند برسد.

تبصره 5:در صورتیکه جلسات کنگره (عادی و فوق العاده) برای رسمیت جلسه از نظر تعداد اعضاء شرکت کننده به حد نصاب لازم نرسیده باشد برای بار دوم مجددا از اعضاء بصورت کتبی جهت شرکت در کنگره دعوت به عمل خواهد آمد که این بار جلسه کنگره با هر تعداد اعضاء شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 12-کنگره حزب(عادی و فوق العاده)وظایف زیر را دارا خواهد بود.

1-انتخاب اعضاء شورای عالی و هیات بازرسی(داوری)

2-بررسی گزارش سالیانه شورای عالی و هیات بازرسی در رابطه با موارد مختلف و اخذ تصمیم مقتضی در مورد آنها.

3-بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت حزب که شورای عالی تصویب آنها را توسط کنگره ضروری بداند.

4-انجام اصلاحات احتمالی مورد نیاز در اساسنامه حزب که از سوی عالی پیشنهاد می گردد.

5-رسیدگی به مشکلات حزب که در حدود وظایف و اختیارات شورای عالی نبوده و یا شورای عالی از حل آناه عاجز باشد.

6-تصویب آن عده از آیین نامه های حزب که شورای عالی تصویب آنها را در کنگره ضروری بداند.

7-انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه بر عهده کنگره گذاشته شده است.

تبصره 1:کلیه مصوبات کنگره نباید مغایر با مرامنامه و اساسنامه حزب باشد.

تبصره 2:تا تشکیل اولین کنگره حزب،کلیه برنامه ای اجرائی و فعالیتهای حزب و آئین نامه های مورد نیاز آن توسط هیات موسس حزب تهیه و تصویب می گردد.

ماده 13-در صورتیکه به هر عللی امکان شرکت عضوی در جلسات کنگره (عادی یا فوق العاده) نباشد،عضو مذکور می تواند جهت شرکت در جلسه به عضو دیگر حزب نمایندگی کتبی دهد که در هر صورت هر عضو نمی تواند نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد،هیات رئیسه اداره کننده جلسات کنگره موظف است معرفی نامه های کتبی اینگونه اعضاء را صورت جلسه نموده و در پرونده مربوطه ثبت نمایند.

تبصره:اداره جلسه اولین کنگره،بر عهده هیات رئیسه (رئیس ،نائب رئیس و منشی)منتخب هیات موسس و در جلسات بعدی بر عهده هیات رئیسه(رئیس ،نائب رئیس و منشی) منتخب شورای عالی خواهد بود.

ماده 14-حزب دارای شورای عالی متشکل از 31 نفر است که با رای اکثریت نسبی اعضاء کنگره از بین داوطلبین تایید صلاحیت شده برای مدت 2 سال انتخاب می گردند انتخاب اعضاء شورای عالی برای دوره های بعدی بلااشکال است.

تبصره1:اعضاء حزب در انتخاب اعضاء شورای عالی بنحوی عمل خواهند نمود که حداقل 7 نفر از اعضای شورای عالی را اعضاء هیات موسس تشکیل دهند مگر اینکه به تعداد کافی از اعضاء هیات موسس داوطلب عضویت در شورای عالی نشده باشند که در اینصورت از بین سایر اعضاء داوطلب شده که آراء بیشتری را داشته باشند ،به تعداد مورد نیاز انتخاب خواهند شد.

تبصره 2:کنگره علاوه بر 31 نفر عضو اصلی شورای عالی 5 نفر دیگر را هم که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به عنوان اعضاء علی البدل شورای عالی انتخاب خواهد نمود تا در صورت استعفاء یا فوت یا لغو عضویت اعضاء اصلی بنا به دعوت رئیس شورای عالی به عضویت در شورای عالی برای باقیمانده از دوره دو ساله در آیند.

تبصره 3:تا انتخاب مجدد اعضاء شورای عالی جدید اعضاء شورای قبلی به کار خود ادامه خواهد داد.شورای عالی قبلی موظف است حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره ی 2 ساله خود نسبت به تشکیل کنگره و انتخاب شورای جدید اقدام نماید.

ماده 15-اعضاء هیات موسس،هیات بازرسی (داوری)،اعضاء علی البدل شورای عالی می توانند در صورت تمایل در جلسات شورای عالی با حق اظهار نظر و بدون حق رای شرکت نمایند.رئیس شورای عالی موظف است تاریخ و دستور جلسه شورا را حداقل 48 ساعت قبل ازروز تشکیل جلسه به اطلاع هیات موسس ،هیات بازرسی و اعضاء علی البدل برساند.

ماده16-شورای عالی حزب وظایف زیر را بر عهده دارد.

1-انتخاب دبیر کل حزب.

2- بررسی و تایید صلاحیت قائم مقام دبیر کل،رئیس دفتر سیاسی و روسای کمیته ها و شاخه ها و مسئولین شعب حزب که از سوی دبیر کل پیشنهاد میگردد.

3-بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی مورد نیاز که از سوی دبیر کل به شورای عالی پیشنهاد گردیده.

4-بررسی و تصویب سیاست های اجرایی مورد نیاز حزب جهت تحقق اهداف و خط مشی حزب در چهار چوب اساسنامه و مرامنامه.

5-برنامه ریزی و تعیین سیاست های اجرایی مورد نیاز حزب جهت تحقق اهداف و خط مشی حزب در چهار چوب اساسنامه و مرامنامه.

6-تصویب برنامه ها وبودجه های سالانه حزب.

7-تصویب شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه تشکیل شاخه ها،کمیته ها،شعب و حوزه های حزب که از سوی دبیر پیشنهاد می گردد.

8-رسیدگی به تقاضای عضویت و حدود اختیارات ونحوه تشکیل شاخه ها،کمیته ها،شعب و حوزه های حزب که از سوی دبیر کل پیشنهاد می گردد.

9-رسیدگی به تقاضای عضویت افراد در حزب و تصویب عضویت آنها و صدور کارت مربوطه.

10-تصویب افرادی را که حزب در انتخابات مختلف بعنوان نامزد به جامعه معرفی می نماید و انجام برنامه ریزی های مورد نیاز در این رابطه.

11-تشکیل کنگره ها(عادی و فوق العاده) و تعیین هیات رئیسه مورد نیاز اداره آنها.با رعابت تبصره ماده 13 اساسنامه.

12-اجراء تصمیمات متخذه در کنگره

13-بررسی طرح ها،آیئن نامه ها و پیشنهادات واصله به شورای عالی و اخذ تصمیم مقتضی در مورد آنها.

14-بررسی و رسیدگی به شکایات واصله به حزب در محدوده اختیارات قانونی و پی گیری آنها از طریق مراجع ذیصلاح.

15-حمایت حقوقی از اعضاء حزب و کمک به حل مشکلات آنها.

16-نظارت عالیه بر حسن انجام امور حزب و عملکرد دبیر کل و دیگر مسئولین حزب و رسیدگی به تخلفات آنها.

17- قبول استعفاء دبیر کل و هر یک از اعضاء شورای عالی یا عزل آنها(دبیر کل و اعضاء شورا)در صورت اثبات

،تخلف قبل از انقضای مدت بنا به پیشنهاد اعضاء شورای عالی و تصویب اعضاء جلسه شورا انجام خواهد پذیرفت.

18-رسیدگی به تخلفات دفتر سیاسی ،شاخه ها،کمیته ها،شعب،حوزه ها ودیگر واحدهای حزب و اخذ تصمیم مقتضی در مورد آنها.

19-تدوین مواضع مختلف (سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی)حزب در چهار چوب اهداف و خط مشی ها مقرر در اساسنامه.

20-برقراری هماهنگی لازم ین شعب،حوزه ها،شاخه ها و کمیته های حزب.

21-برنامه ریزی لازم جهت انتشار یک یا چند نشریه مناسب پس از اخذ مجوز های قانونی مورد نیاز از مراجع ذیصلاح.

22-انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه بر عهده شورای عالی قرار داده شده است.

تبصره1:شورای عالی حداقل هر ماه یکبار جلسه خواهد داشت و جلسات فوق العاده شورای عالی بنا به پیشنهاد رئیس شورای عالی یا دبیر کل یا اعضاء شورای عالی تشکیل می گردد.

تبصره2:جلسات شورای عالی با حضور حداقل اعضاء اصلی رسمیت یافته و تصمیمات متخذه در جلسه با رای اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 3:شورای عالی دارای هیات رئیسه ای متشکل از رئیس،دو نائب رئیس ودو منشی است که از بین اعضاء با رای اکثریت نسبی آنها برای مدت 2 یال انتخاب می گردد و مسئولیت اداره جلسات،ابلاغ و پی گیری مصوبات و ثبت و ضبط مذاکرات جلسات شورا بر عهده خواهد داشت.

تبصره 4:به منظور انجام امور اجرائی حزب هیات اجرایی به ریاست دبیر کل و عضویت قائم مقام دبیر کل ،رئیس دفتر سیاسی و روسای کمیته های حزب با وظایف ذیل حداقل یک بار در هفته تشکیل می گردد.

1-تهیه و تدوین طرح ها،برنامه ها وراه کار های اجرایی مناسب برای فعالیت های مختلف حزب در چهارچوب سیاستهای تصویب شده در شورای عالی.

2-تهیه آئین نامه نحوه ی تشکیل شعب و حوزه های حزبی و شرح وظایف و اختیارات آنها و پیشنهاد آنها به شورای عالی جهت تصویب.

3-تهیه آئین نامه نحوه تشکیل کمیته ها و شاخه ها و شرح وظایف و اختیارات آنها و پیشنهاد آنها به شورای عالی جهت تصویب.

4-ایجاد هماهنگی لازم بین شعب ،کمیته ها و شاخه های حزب.

5-حل و فصل اختلافات داخلی کمیته ها،شاخه هابا کمک هیات بازرسی(داوری)حزب.

6-تهیه و تدوین راهکار های اجرائی لازم جهت انجام فعالیت های سیاسی مشترک با دیگر تشکل هاو گروه های قانونی در چهار چوب سیاست هاو خط مشی های ابلاغ شده از سوی شورای عالی.

7-نظارت بر نحوه کار شعب ،حوزه ها،کمیته ها و شاخه های حزب ودادن تذکرات لازم به آنها.

8-برنامه ریزی لازم جهت تهیه بولتن های ویژه خبری و سیاسی داخلی.

9-انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه برای هیات اجرایی مقرر گردیده است.

ماده 17-حزب دارای یک دبیر کل است که از بین اعضاء شورای عالی و با رای اکثریت نسبی آنها برای مدت 2 سال انتخاب می گردد،تجدید انتخاب دبیر کل برای دوره های بعدی بلا اشکال خواهد بود.

تبصره 1:دبیر کل از بین اعضاء شورای عالی یک نفر را به عنوان قائم مقام خود انتخاب و پس از تایید شورای عالی قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به وی تفویض خواهد نمود.

تبصره 2:قائم مقام دبیر کل علاوه بر اختیارات تفویضی ،کلیه اختیارات دبیر کل را در غیاب وی بر عهده خواهد داشت.

ماده18-دبیر کل حزب وظایف و اختیارات زیر را بر عهده خواهد داشت.

1-تعیین دستور جلسات هیات اجرایی و اداره آن

2-اعلام مواضع رسمی حزب در چهار چوب مصوبات شورای عالی

3-اجراء مصوبات شورای عالی

4-تدوین و صدور دستور العمل های اجرای مورد نیاز به شاخه ها،کمیته ها و شعب و حوزه های حزب و ...

5-انجام مکاتبه با دستگاههای مختلف اجرائی ،قضائی،نظامی وانتظامی ،نهاد های انقلابی و سیاسی و صنفی و ...

6-نصب قائم مقام دبیر کل،رئیس دفتر سیاسی و مسئولین کمیته ها،شاخه هاوشعب حزب پس از شورای عالی.

7-ایجاد هماهنگی های لازم بین مسئولین شاخه ها،کمیته ها و شعب حزب.

8-ارائه گزارش های لازم به شورای عالی و در صورت نیاز به هیات بازرسی حزب.

9-تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مورد نیاز به شورای عالی جهت تصویب.

10-حضور وشرکت فعال در مجامع مختلف به عنوان نماینده رسمی حزب.

تبصره:شورای عالی می تواند جهت شرکت در جلسات مجامع مختلف ،افراد دیگری را به عناون نماینده رسمی حزب معرفی می کند.

ماده19-هیات بازرسی (داوری)حزب متشکل از 5 نفر (3 عضو اصلی و دو عضوعلی البدل)است که به منظور بازرسی مستمر و نظارت بر حسن اجراء اساسنامه و نحوه کار شورای عالی،هیات اجرایی،کمیته ها،شاخه ها،شعب ودیگر واحد های تابعه حزب و رسیدگی به شکایات واصله به حزب از بین داوطلبین عضویت در هیات بازرسی با رای مخفی اعضاء کنگره برای مدت 2 سال انتخاب می گردند،انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلا اشکال خواهد بود.

تبصره :هیات بازرسی حزب موظف است گزارش بازرسی خود را بطور مستمر به شورای عالی و کنگره ارائه دهد تا تصمیمات مقتضی نسبت به آنها اتخاذ گردد.

ماده20-حزب به منظور برنامه ریزی لازم جهت اهداف خود و اجراء مصوبات شورای عالی و کنگره ،دفتر سیاسی و کمیته هائی را خواهد داشت که تعداد و نوع فعالیت و شرح وظایف و اختیارات هر یک از آنها توسط دبیر کل پیشنهاد و تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 21-حزب می تواند حسب ضرورت شاخه هایی را با توجه به اقشار اجتماعی و صنفی تشکیل دهنده ی حزب ایجاد نماید که تعداد و نوع شاخه ها و شرح وظایف و اختیارات هر یک از آنها توسط دبیر کل حزب پیشنهاد و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.(با رعایت قانون احزاب و آئین نامه های مربوطه).

ماده22-حزب می تواند بنا به پیشنهاد دبیر کل وتصویب شورای عالی حوزه و شعبه حزب را در هر یک از شهرستانها و استانها با رعایت قانون احزاب ایجاد نماید تا در چهار چوب نمودار سازمانی و شرح وظایف و اختیاراتی که از سوی شورای عالی برای آنها تعیین و ابلاغ می گردد فعالیت نماید.

تبصره:مادامیکه شعب حزب در مناطق مختلف تاسیس نگردیده باشد حوزه های حزبی اینگونه مناطق با اجازه وزارت کشور زیر نظر تشکیلات مرکزی حزب اداره خواهند شد.

فصل چهارم:بودجه و امور مالی

ماده23-بودجه و هزینه فعالیت های حزب از محل حق عضویت اعضاء کمک های مردمی و سایر در آمدهای مشروع و قانونی تامین خواهد شد.

تبصره:آئین نامه مربوط به تعیین میزان حق عضویت اعضاء توسط دبیر کل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده24-نحوه هزینه نمودن اعتبارات مصوب سالانه حزب طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی تهیه و تصویب می گردد.آئین نامه مذکور به اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب خواهد رسید.

ماده25-امضاء چک های بانکی،اوراق بهادار و اسناد تعهد آور حزب با امضاء حداقل 2 نفر از افراد زیرو با مهر حزب انجام می پذیرد.

الف:یک نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورای مذکور

ب:دبیر کل

ج:مسئول کمیته مالی و پشتیبانی حزب.

ماده 26:در آمد ها و هزینه های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به هیات بازرسی،کنگره و کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مستقر در وزارت کشور ارائه خواهد شد.

فصل پنجم:انحلال

ماده27-حزب با تصویب مراجع زیر منحل می گردد:

الف:در مواقعی که کل اعضا هیات موسس انحلال حزب را ضروری بدانند.

ب: در مواقعی که مشترکا اکثریت مطلق اعضاء کنگره و اعضاء هیات موسس انحلال حزب را ضروری بدانند.

ج:در مواقعی که اعضاء بنا به پیشنهاد شورای عالی یا اعضاء حزب انحلال حزب را تصویب کرده باشند.

تبصره 1:هیات موسس ی کنگره پس از انحلال حزب،هیات 3-5 نفره ای را که به عنوان هیات تصفیه تعیین می نماید تا به امور مالی و دیگر امور مربوط به حزب رسیدگی نماید و گزارش رسیدگی خود را حداکثر ظرف مدت 2 ماه جهت اخذ تصمیم مقتضی به اطلاع هیات موسس یا کنگره حسب مورد برساند.

تبصره 2: هیات موسس یا کنگره پس از بررسی گزارش هیات تصفیه و اخذ تصمیم مقتضی در مورد آن با اطلاع وزارت کشور انحلال حزب را رسما اعلام می نماید و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع اعضاء و عموم می رساند.

ماده 28-کلیه اموال منقول و غیر منقول حزب پس از انحلال و تسویه از سوی هیات موسس یا شورای عالی یا هیات منتخب به موسسات عام المنفعه اهداء می گردد.

فصل ششم:موارد متفرقه

ماده29-هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و مرامنامه حزب باید مطابق مثررات پیش بینی شده در این اساسنامه و مرامنامه صورت پذیرد و تغییرات مرامنامه و اساسنامه حزب و نیز تغییرات اعضاء شورای عالی حزب به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مستقر در وزارت کشور اعلام گردد.

ماده30-مرامنامه حزب در 3 بخش و اساسنامه آن در 30 ماده و 30 تبصره در تاریخ 12/11/76 به تصویب هیات موسس حزب رسید و در تاریخ 30/3/77 به تایید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مستقر در وزارت کشور رسیده و هز گونه تغییر در آن تابع مقررات پیش بینی شده در این اساسنامه خواهد بود.