درخواست عضویت در حزب
مشخصات عمومی متقاضی
مشخصات تماس
سوابق کار تشکیلاتی
افزودن سطر جدید
سوابق تحصیلی
افزودن سطر جدید
دوره های مهم آموزشی مرتبط با فعالیت های حزب
افزودن سطر جدید
مهارتها و حوزه هایی که تمایل به همکاری وجود دارد
چه عضوی می خواهید باشید؟ *              هوادار بمانم             ارتقاء رده عضویت
یادآوری: پركردن اين فرم به منزله عضويت در حزب نبوده و مسئولیتی براي طرفین ايجاد نمي كند.